INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. k. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI SB COMPLEX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:
Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia 18.12.2018 r.


ZMIANA TERMINU NA SKŁADANIE OFERT – ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż przesuwa termin na składanie ofert z dnia 10.12.2018 r. do godz. 08:30 na dzień 11.12.2018 r. do godz. 08:30.
W ślad za zmienioną datą składania ofert, przesunięciu ulega termin otwarcia ofert i wniesienia wadium (szczegółowe zapisy dotyczące wadium określono w punkcie 8. Zapytania ofertowego).
Pozostałe zapisy ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ i załączników nie uległy zmianie.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. k. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI SB COMPLEX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe.
Formularz ofertowy.
Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi.
Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego.
Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów.
Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat.
Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie.
Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej.
Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej.
SB COMPLEX SP. z o.o spółka komandytowa

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
35-026 Rzeszów
tel: +48 17 300 02 12
biuro@sbcomplex.com
NIP: 815-179-89-97